MENÜ
Haklarınızı, En Az Sizler Kadar Önemseyen Bir Kurum

“Sağlığınız Gururumuzdur” sloganı ile hizmet veren kuruluşumuzda, yüreğimizdeki insan sevgisiyle sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayabilmemiz için, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, kurumumuzun bir şifa kapısı olarak toplumda kabul görmesini sağlamaktır.

Hasta Hakları
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hastanedeki birimimize başvuran her birey, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sunulan tüm sağlık hizmetinden dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın faydalanma hakkına sahiptir.
Bilgi İsteme Hakkı
Hasta, hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğini öğrenmek ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi edinmek amacıyla sözlü veya yazılı bilgi isteme hakkına sahiptir.
Bilgilendirme Hakkı
Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi, doktorlar tarafından önerilen tıbbi girişimleri, girişimlerin potansiyel risk veya yararını, alternatiflerini, tedaviyi almama halinde gelişecek süreci içeren tüm bilgiyi anlayabileceği dil ve yöntemle alma hakkına sahiptir.
Onay Hakkı
Hasta; tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında tedaviyle ilgili ciddi yan etkileri, ölüm riski, nekahat süreciyle ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı
Hasta, sağlık durumu hakkında yetkili merciler hariç yakınları da dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir.
Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hasta, tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşunu seçme, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.
Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hasta, tedavisinden sorumlu sağlık personelinin kimliğini, görev ile unvanlarını öğrenme, ilgili sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
Yoğunluk sebebiyle hizmet verme imkanının sınırlı olması durumunda sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır.
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı
Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tanısının konulması, tedavi ve bakımının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.
Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.
Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hasta, her türlü sağlık hizmetini mahremiyete uygun bir ortamda alma hakkına sahiptir.
Saygı Görme Hakkı
Hastanın, her türlü koşulda kişisel itibarı korunarak saygılı, şefkatli, güler yüzlü ve hijyenik şartlar sağlanmış bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
Hasta, dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
Şikâyet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi; haklarının ihlali halinde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.
Hasta Sorumlulukları
Bilgi Verme
Hastanın tanısının doğru konulabilmesi ve en uygun tedavinin uygulanabilmesi için kendisine hizmet eden doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermesi çok önemlidir.
Önerilere Uyma
Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için hekimi tarafından tedavi planına uyması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili sağlık personelinin, doktorun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceği bakım planını yerine getirmesini kabul etmelidir.
Planlanan Tedaviyi Reddetme
Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.
Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastane kural ve uygulamalarına uyması beklenmektedir.
Ödeme Sorumluluğu
Hastanın, eğer ödemesini kendisi yapacaksa tetkik ve tedavi giderlerini eksiksiz olarak ödemesi önemlidir. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar verildiğinde doğacak zararın hasta ya da hasta yakını tarafından karşılanması beklenmektedir.
Uygunsuz Talep
Hastanın, yetkili doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulanması için talepte bulunmaması kendi sağlığı açısından çok önemlidir.